فلکی صورت اتا اساره‌ئون مجموعه هستنه که بنه سر جه وشون ره بنشنه اتا شکل واری هارشائن. در اصل اتا فلکی صورت ِاساره‌ئون هیچ ربطی همدیگه جه ندارنه و خله همدیگه جه احتمال دانّه که دور بائن. ولی وشون ره همدیگه پَلی یلنه و اتا عکس سازنّه تا این اساره‌ئون ره بتتر یاد دارن و وشون جا ره یادنکانِن.

عبدالرحمان صوفی ِکتاب ِفلکی صورتون.

منابع دچی‌ین