مرزبان بن رستم پریمی

تبرستونِ باوندی اسپهبد و طبری زوونِ نوشت‌کس

اٮسپهبد مرزبان بن رستم باوندی اتا باوندیون معروف نویسنده بی‌یه که قرن چاروم هجری زندگی کرده . وه منطقه پریم از توابع دودانگه شهرستون ساری دله دنیا بمو. ونه زندگی دوران اولیه جه خله خاره خور دنیه. ونه شهرتی علت به خاطر بنویشتن کیتاب مرزبان نامه هسته . کیتاب مرزبان نامه در اصل به زوون طبری هسته و این کتاب مشتمل برحکایت و تمثیلات و افسانئون حکمت یاد بیتن هسته که به طرز اسلوب کلیله و دمنه ، از زوون و خوش و پرندگون و دیو و پری بنویشته بیه ئو آموزنده گوفتار و پندار و کردار نیک هسته . این کیتاب به وسیله گت دانشمندون چن بار به زوونای دیگه دگردسته بیه . کیتابی به نام مرزبان نامه و منسوب به مرزبان بن روستم در ادبیات ئیران شناخته وانه، بازسازی سعدالدین ورامینی هسته. مرزبان بن روستم کیتاب دیگری هم بنویشته که به شئر هسته و دیوان نیکی نامه نوم دانه.

مرزبان بن رستم
شخصی معلومات
بمردن
۱۰۰۶ (گرگوریان) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ملیت
زوونی که گپ زوئه
حرفه

منبع دچی‌ین