لَـلِه وا (Lale Va) اتا ساز نوم هسته که لَـله چوی جنس جه هسته و تبری موسیقیون دله ونجه کار کانّه. لَـله وا بَییته «لَـله»+«وا» جه هسته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منبعدچی‌ین