قطعنومه ۳۱۳ امنیت شورا

قطعنومه ۳۱۳ امنیت شورا متحدِ مللِ سازمان که تاریخ ۲۸ فوریه ۱۹۷۲ تصویب بَیّه، اتا بین‌المللی سند درباره خاورمیونهٔ ِوضعیت هسته. اینتا قطعنومه، نشست ۱٬۶۴۴‌ام دله ۱۵تا موافق رای، ۰تا مخالف رای و ۰تا ممتنع رای جه تصویب بَیّه.[۱]

شۏماره ۳۱۳ قطعنومه
(متحد ملل سازمان)
تاریخ۲۸ فوریه ۱۹۷۲
جلسه نوبت۱٬۶۴۴
کُدS/RES/313 (سند)
موضوعخاورمیونهٔ ِوضعیت
رأی‌گیری
۱۵ موافق
بدون مخالف
بدون ممتنع
نتیجهتصویب
امنیت شورایِ اعضا
دائم اعضا
غیردائم اعضا

جستارهای وابسته

دچی‌ین

پانویس

دچی‌ین

شابلون:امنیت شورایِ قطعنامه‌ئون ۱۹۷۲