فیروز ابولؤلؤ عمر بن خطاب قاتل هسته. وه اتا ایرانی سرباز بی‌یه که ایران و عربون جنگ دله برده بئیت بیّه. ونه اصلی نوم «پیروز نهاوندی» بی‌یه و ونه قور إسا کاشان کته.