رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
بدون خلاصۀ ویرایش
'''[[مازرونی زوون]]''' شه وسّه قواعد و دستوری دانّه که ونه، ونه بنویشتن دله رعایت بواشه. در ضمن اگه بخاییم هرتی گپ زمبی، همونتی بنویسیم دیگه کسون مشکل پیدا کانّه و نتونّه امه بنویشته‌ئون ره دِرِس بخوندن. همینسه ونه این قانونا ره رعایت هاکنیم.
'''[[مازرونی زوون]]''' هم دیگه زوونون دسوری شه سر دستور درانه که ونه بنویشتن و بخونسن موقع ونه رعایت بوو. اینتا ولگ دله چن تا قاعده که ونه ویکی پدیای دله مازرونی زوون بنویشتن سر کار بوره ره گمی.
 
==الفبا==
مازرونی الفبا همون [[فارسی]] الفبا هسه. و بنشنه همون قواعد الفبای فارسی الفبا جه اینجه استفاده هاکردن. ولی به خاطر راحت بیّن کار چنتا جاچی ره ونه یادرعایت دارینهاکنیم:
* کلماتی مثل دَچی‌ین(به فارسی: ساختن) و دچین(به فارسی: بساز) که دِتا معنی و دِتا شکل آوایی دارنه ولی ات جور بنویشته وانّه ره ونه ات جور مشخص هاکردن. همینسه اِما اینجه هرکاجه افعال دله ''ای'' و ''ی'' پشت هم بئن اینتی نویسمبی: '''ـی‌یـ‍ی‌ی‍'''
* هرکاجه اتا کلمه دِجور بخوندسته وانه و دِتا معنی دانّه ونه «ـَـِـُـّ» ره بی‌یلیم.
 
==قواعد==
==دستوری نکته ئون==
دتا دستوری نکته هسه که شما ونه مازرونی نویسی دله وشون ره رعایت هکنین:
*'''مضاف و مضاف الیه''' دله و '''صفت و موصوف''' ِمیون مازرونی دله بر عکس فارسی و خله از دیگه زوونا هسته. مثلأ '''کار ِمن''' که اتا فارسی واژه هسههسه، مازرونی دله بونه '''مه کار'''.
 
==لهجه‌ئون==
==دیایی لینکون==
مازرونی زوون دله ۱۳تا لهجه وجود دانّه. شِما بتونده هرکدومتا ره که بلدی کار بزنی ولی تا جایی که بتوندی و بنشنه، ساروی لهجه جا استفاده هاکن. البته هیچ اشکالی ندانّه که به دیگه لهجه‌ئون بنویسین.
 
توجه هاکنین که استفاده هاکردن ساروی لهجه جا اینتا وسّه هسته که این شهر [[مازرون اوستان]] نیشتنگاء(=مرکز) هسته و رسانه‌ئون دله ونجه استفاده وانه، ونه گویشورون ویشترنه.
 
==واژه‌ئون==
شِما ونه این ویکی دله مازرونی کلمه‌ئون جه بنویسین و فقط زمونی بتونّی فارسی کلمات جه استفاده هاکنین که اون کلمه دخیل بوئه یا مُعادل مازرونی نِداره یا اینکه فقط اتا لهجه دله استفاده بواشه و شِما حدس زنّی که بقیه لهجه‌ئون وه ره شه دله ندارنه.
 
==بیرون بگردستن==
*[http://tabarestan.ir اتا جا که شما توننی ونه دله مازرونی اصیل واژه‌ئون ره پیدا هکنین.]
 
[[رج:خدآموج]]