افغانستان: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
''' افخانئون''' (یا افخانه‌ستون) اتا کشور هسه که میونی [[آسیا]] دله دره. اینتا کشور هماسینون شمال ور جا [[تاجیکئون]]، [[اوزبکئون]] ئو [[تورکمنئون]] هسنه. ونه دیگه همساینون نوم [[ئیران]] غرب ور [[پاکئون]] جنوب ور ئو [[چین]] شرق ور هسنه. افخانئون اتا ایرانیج زوون کشور هسه. ونه ویشتر مردم ایرانیج ئو موسلمون هسنه.
==جوغرافی==
افخانئون کول دله اتا کوهستونی کشور هسه.اینتا کشور گت کوهون نوم [[هیندوکوش]] ئو [[سولیمان]] هسه. ونه گتی 652000۶۵۲۰۰۰ کیلومتر مروبع هسه ئو 21۲۱ میلیون نفر جمعیت دارنه. ونه گت رودون نوم [[آمودریا]]، [[کابول]]، [[هریرورد]] ئو [[هیرمند]] هسه. اینتا کشور نیشته گا [[کابول]] هسه. ونه دیگه گت شهورن نوم هسه: [[قندهار]]، [[هرات]]، [[مزارشریف]] ئو [[غزنین]].
==فرهنگ==
ویشتر افخانئون مردمون [[پشتوکی زوون]] ره گپ زننه. ونه دیگه شمال دله مردم [[فارسیج زوون]] ره گنش کننه. افخانئون مردمون ویشتر موسلمون هسنه ولی وشون دله اتی بودایی هم درنه.
==سیاست==
افخانئون حوکومت [[جوموری]] هسه. اینتا کشور جوموری سر نوم [[حامد کرزای]] هسه.
۱۰۷

ویرایش