کیوس گوران: نسخه‌ئون ِفرق

دقه ئون اضاف بینه
(دقه ئون اضاف بینه)
!width="۸۰"|توضیحات
|-
| rowspan="6"| '''[[مازرون۱ (آلبوم)|مازرون۱]]'''||'''مازرون'''||وصف|| rowspan="16"|ترانه‌ئونترانه‌های گروه شواش|| rowspan="6"|جمعأ ۶۰۴:۳۹ دقیقه||وصف طبیعت و زیبایی‌ئونزیبایی‌های تبرستونتبرستان
|-
|'''آقاآق مدیر'''||داستان تمثیلی || ۱۵:۱۵ ||داستان مدیری که ابتدا در روستا دلهتدریس درس دائهمی‌کرد ولی با تغییرنظام آموزشی وهوی به شهر بوردهرفت و مدتی بعد بازنشسته بیّهگشت و به کنج اتاق دکتهافتاد و مریض بیهشد.
|-
|'''دادخواهی'''||وصف و نقد|| ۹:۱۳ ||وصف حال کنونی جامعه و انتقاد از بعضی سنگ‌اندازی‌ئونسنگ‌اندازی‌ها
|-
|'''دشمن دانا…'''||طنز|| ۴:۲۵ سیاسی|| rowspan="2"|هجو ابیات و نقد به شکل طنز
|-
|'''توانا بود…'''||طنز|| و نقد۲:۱۷
|-
|'''تعزیه'''||داستان تمثیلی|| ۲۰:۱۹ ||داستانی اتااز مردییک جهمرد که درحال تعزیه نقش امام‌حسینامام حسین رهرا داشتهداشت و درعین حال شمر رهرا واقعأ بکُاشتهکُشت چونزیرا اینتیاینگونه گاتهمی‌پنداشت که اونآن مردیمرد واقعأ شمری هستهاست که امروزه هم وجود دانّهدارد.
|-
| rowspan="10"| '''[[مازرون۲ (شعر)|مازرون۲]]'''||'''مرد نکونام'''||تمثیلی|| rowspan="10"|جمعأ ۶۰۴:۵۸ دقیقه||
|-
|'''مه تجن'''||وصف|| ۵:۱۳ ||یاداوری اوضاع مردمان دورانایدوران‌های گذشته
|-
|'''پییز'''||وصف/تمثیلی|| ۳:۳۵ ||
|-
|'''ته صدا'''||تمثیلی||۴:۳۹ ||
|-
|'''داغ ویشه'''||داستان تمثیلی|| ۳:۳۶ ||
|-
|'''نواجش'''||غمناک||اتا۷:۵۶||یک مازرونینوع نواجششعر هستهاست که پس از مرگ عزیزان می‌خوانند
|-
|'''بهار'''||وصف||۴:۲۴||وصف هاکردننمودن حال و هوای بهار
|-
|'''ترک مشق و دفتر'''||داستان||۲:۵۰ ||داستانی از زندگی کیوس گوران جهدر زمان تحصیلاتش
|-
|'''در سوگ آق مدیر'''||داستان تمثیلی||۶:۵۶||ادامهٔ داستان زندگی آق مدیر در آلبوم مازرون۱جامازرون۱
|-
|'''شعر عاشقانه'''||رمانتیک||۱۳:۴۶||وصف عشق دیداز شاعردیدگاه جهشاعر
|-
| rowspan="5"| '''[[چل سال عاشقی]]'''||'''چل سال عاشقی'''||وصف||'''ورف سما''' و [[نجما]]||۱۳:۰۰||وصف چل سال زندگی ِکیوس گوران
۲۱٬۵۳۲

ویرایش