رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

|}
 
موبایل وسّه هم اگه شمه کیبورکیبورد نیم‌فاصله و...و… ره نداشته؛نداشته، تونّی «Multiling Keyboard» ره دانلود هاکنین. این کیبورد دله «مازرونی رسم‌الخطِرسم‌الخط» وسّه مناسبِ کیبورکیبورد وجود دانّه.
 
=== منفی هاکردن ===