رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

صفحه‌ای تازه حاوی «رسما تا اسا هیچ دستوری مازرونی زوون سر تدوین نیه. قواعدی که اینجه مازرونی زوو...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «رسما تا اسا هیچ دستوری مازرونی زوون سر تدوین نیه. قواعدی که اینجه مازرونی زوو...» ایجاد کرد)
 
== اتّا شِکلی کلمات ==
=== ی ===
بعضی افعال و کلمات اگه فارسی رسم‌الخط جه بائن، چن جور بخوندسته وونّه. کلماتی مثل ''دَچی‌ین'' (به فارسی: ساختن) و ''دچین'' (به فارسی: بساز) که دِتا معنی و دِتا شکل آوایی دارنه ولی ات جور بنویشته وانّه ره، ونه ات جور مشخص هاکردن. همینسه اِما اینجه هرکاجه افعال دله ''i'' و ''y'' پشت هم بئن اینتی نویسمبی: '''‍ی‌ی‍'''
* هرکاجه اتا کلمه دِجور بخوندسته وانه و دِتا معنی دانّه، ونه «ـَـِـُـّ» ره بی‌یلیم.
 
| نصفه فاصله || Shift+Ctrl+2 || بی‌یه، دچی‌ین
|}
 
=== منفی هاکردن ===
بعضی فعل‌ها دَرنه که دِ جور بائوته وانّه و هم بتونّه مثبت بائِن و هم بتونّه منفی بائِن. مثلاً «بتومبی» ره و اگه «بـِتومبی» بخوندیم، ''می‌توانیم'' معنی دِنه ولی اگه «بَتومبی» بَخوندیم هم ''نمی‌توانیم'' معنی دِنه و هم ''می‌توانیم''. بعضی فعل‌ها ره که اصلاً نتومبی اعراب جه هم تشخیص هادیم؛ مثلاً «بَنشِنه» ره بِتومبی هم ''می‌شود'' معنی هاکِردن و هم بِتومبی ''نمی‌شود'' معنی هاکردِن.
 
همینسه اَمه پیشنهاد این هسته که همیشه این افعال جه بصورت مثبت استفاده هاکنیم و وشون منفی ره ''ن‍'' جه باوّیم. مثلاً «بتومبی ← نتومبی» یا «بنشنه ← ننشنه».<ref>البته ممکنه بعضی باوّن جایی که بَنشِنه منفی معنی دِنه، ننشنه جه ونه معنی و بار معنایی فرق دانّه و فی‌المثل ننشنه قاطع‌تر هسته و بَنشنه (شه منفی حالت دله) نَیِّن ِحدس ره موندِنه. با این حال فعلاً روش دیگری وجود ندانّه که اینان ره سیوا نشون هادیم تا تشخیص هادیم که کاجه چه معنی دِنّه.</ref>
 
== لهجه ==