ربع الخالی: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
'''ربع الخالی ''' أتا [[بیابون]] نوم هسه که [[عربئونعربستون جزیره‌مونا]] دله دره. ونه گتی ۶۰۰هزار کیلومترموربع هسه.
 
[[رده:بیابون]]
==Images گالری ==
<gallery>
File:Empty Quarter.3.jpg|ربع الخالی
File:Empty Quarter.4.jpg| ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.1.jpg| ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.2.jpg|ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.3.jpg|ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.4.jpg|ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.5.jpg| ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.6.jpg| ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.7.jpg| ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.8.jpg| ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.9.jpg|ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.10.jpg| ربع الخالی
File:Empty Quarter.1.jpg|ربع الخالی
File:Empty Quarter.2.jpg| ربع الخالی
File:Empty Quarter.5.jpg|ربع الخالی
File:Empty Quarter.6.jpg| ربع الخالی
File:Empty Quarter.7.jpg|ربع الخالی
File:Empty Quarter.8.jpg| ربع الخالی
File:Empty Quarter.9.jpg|ربع الخالی
File:Empty Quarter.10.jpg| ربع الخالی
File:Empty Quarter.11.jpg|ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.11.jpg| ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.12.jpg|ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.14.jpg| ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.13.jpg|ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.15.jpg|ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.16.jpg|ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.17.jpg| ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.18.jpg|ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.19.jpg|ربع الخالی
File:RUBALKHALIUAE.20.jpg|ربع الخالی
</gallery>
 
[[ردهرج:بیابون]]
[[رج:عربستون]]
۲۲٬۷۸۶

ویرایش