ایتالیایی: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
AliBot (گپ | کایری‌ئون)
جز ربات:فارسی‌سازی ارقام
بدون خلاصۀ ویرایش
بند ۱:
'''ایتالیکیایتالیایی''' اتا [[لاتینیکیلاتینی زوونون|لاتین]] زبون هسه که اتی شر [[اوروپااروپا|اوروپااروپا قاره]] دله ورهوه ره گنش کننه. اینتا زبون [[ایتالیا]] ئوو [[سویسسوییس]] ( ونه جنوب دله) گنش بونه. ونه گنش کرونگنش‌کرون جمعیت ۵۰ میلیون نفر هسه.
 
==ایتالیکیایتالیایی ادبیات==
ایتالیکی ادبیات میلادی دوازده سده دله پا بیته که اون زمون ملی ئو دینی داستان ئون بنویشت بیه. میلادی سیزده سده دله گت‌ترین بنویشت کر [[دانته]] بیه که [["خدایی کومدی"]] کیتاب ره بنویشته. اینتا کیتاب دنیا دله اتا از بترین ئون هسه.
[[تصویرFile: eligiry danteDanteFresco.jpg|thumb|200px|الیگیری [[دانته آلیگیری]]]]
ایتالیکیایتالیایی ادبیات میلادی دوازده سده دله پا بیته که اون زمون ملی ئوو دینی داستان ئونداستان‌ئون بنویشت بیه. میلادی سیزده سده دله گت‌ترین بنویشت کربنویشت‌کر [[دانته]] بیهبی‌یه که [["خداییکمدی کومدی"الهی]] کیتاب ره بنویشته. اینتا کیتاب دنیا دله اتا از بترین ئونبترینون هسه.
میلادی شونزده سده دله واژه نومه ئو دانش نومه کیتاب ایتالیکی زبون وسر بنویشت بیه. میلادی هیفده سده دله گت‌ترین بنویشت کرون جا بونه میرونا جا نوم بوردن. هیژده سده دله بیه که ادبی، ملی ئو چه کوتی داستان بنویشتن لس لس سر هیته. بیستوم سده دله گت‌ترین بنویشت کرون جا بونه آلبرتو مورافیا ئو سالواتور کواسیمودور جا نوم بوردن که مازرونی ۱۴۷۱ سال دله بتونسه [[نوبل جایزه]] ره بورن.
 
میلادی شونزده سده دله واژهواژه‌نومهئو نومه ئو دانش نومهدانش‌نومه کیتاب ایتالیکیایتالیایی زبون وسر بنویشت بیه. میلادی هیفده سده دله گت‌ترین بنویشت کرونبنویشت‌کرون جا بونه [[میرونا]] جا نوم بوردن. هیژده سده دله بیه که ادبی، ملی ئوو چه کوتیچه‌کوتی داستان بنویشتن لس لسلَس‌لَس سر هیته. بیستوم سده دله گت‌ترین بنویشت کرونبنویشت‌کرون جا بونه [[آلبرتو مورافیا]] ئوو [[سالواتور کواسیمودور]] جا نوم بوردن که مازرونی ۱۴۷۱ سال دله بتونسه [[نوبل جایزه]] ره بورن.
 
{{رومی‌تبار زوون‌ئون}}
[[رج:ایتالیایی زوون| ]]
[[رج:رومی‌تبار زوونون|ایتالیا]]