تَش[۱] اتا گرمایی انرژی و سو هسّه که شیمیایی واکنش جه آزاد وونه و اتا وسیله‌ی بسوتِن جه همراه وونه. تش جه کوهن تاسا روشِنی و سو هدائن، گرم بیّن و... وسّه استفاده کِنّه. دونِش دله گِنّه که تش خوردترین شکلِ نوم تش بل هسّه.

تش که چو سر روشِند بیّه.
تشِ بل یا زواله
  1. دهخدا، تش
  • فارسی ویکی‌پدیا

شابلون:تش