تَش[۱] اتا گرمایی انرژی و نور هسته که شیمیایی واکنش جه آزاد وونه و اتا وسیله‌ی بسوتِن جه همراه وونه. تش جه قدیم تاسا روشِنی و سو هدائن، گرم بیّن و... وسّه استفاده کِنّه. علوم دله گِنّه که تش خوردترین شکل ِنوم تش بل هسته.

تش که چو سر روشِند بیّه.
تشِ بل یا زواله

منبعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که تش خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  1. دهخدا، تش
  • فارسی ویکی‌پدیا

شابلون:تش