مدیتیشن یا مُراقِبِه فنونی هستنه که آدم بتونه شه ذهن ره کنترل داره. مدیتیشن ِهدف ذهن ِتربیت و کنترل هاکردن، تکنیکون درون‌نگرونه جه، هسته. هندوییسم و بوداییسم اینتا آیین ره شه دله دارنه.

شیوا موجستمه که دره مدیتیشن کانده، بنگلور دله

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مدیتیشن خَوری دَره ره پیدا هاکنین.