برخی از افراد یا گروه‌ئون، به خاطر دلایل شخصی، کاربردی، ایدئولوژیکی یا آزمایش وسّه، زوون‌ئون فراساخته(مصنوعی) خادشون ره درس کانّه. زوون‌ئون کمکی فرامرزی (بین المللی) اغلب زوون‌ئون فراساخته‌یی هستنه که سعی بیّه ساده‌تر از زوون‌ئون طبیعی بائن. سایر زوون‌ئون فراساخته به گونه‌ای بساته بَینه که منطقی‌تر از زوون‌ئون طبیعی بائن؛ از نمونه‌ئون مشهور این زوون‌ئون لژبن(Lojban) هسته.

زوون بساتن ِپرچم

برخی از نویسنده‌ئون، از جمله تالکین با هدف‌ئونی چون ادبیات، هنر یا دلایل شخصی زوون‌ئون تفننی بساتنه. سالای اخیر طرفدارون مجموعه تلویزیونی پیشتازون فضا زوون نژاد کلینگان (Klingon)، که دارای دستور زوون و واژگان ویژه خادش هسته ره گوسترش هدانه.

اسپرانتو هم زوونی علمی یا بساته‌بیی هسته. این زوون توسط دکتر لودویک لازاروس زامنهوف بساته بیّه. اسپرانتو به علت شه ساختار علمی و آسان مورد توجه متفکرون و دانشمندون با ملیّت‌ئون گوناگون قرار بَیته و به خاطر ویژگی‌ئون منحصر به فرد وه، سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل موتحد (یونسکو) سال ۱۹۵۴ به اتفاق آرا وه ره به عنوان زوون بین‌المللی و بی‌طرف به رسمیت بشناسی‌یه و آموزش اسپرانتو ره به تموم کشورون عضو توصیه هاکرده.

چند زبان فراساختهدچی‌ین

منابعدچی‌ین

ویکی‌پدیای انگلیسی