رضا خراتی اتا کجوری شاعر بی‌یه که خرات مله آدم بی‌یه. وه تَوِری جا شعر گته. ونه اشعار امیر پازواری واری امیری سبک ِپه‌روو هسته و اینتی که گننه باسواد آدم دی نیّه و قاجارون دوره زندگی کارده.

رضا گنه مِن شاعر خراتمه امر الهی شاگرد ِبی‌استادمه
الحمدالله سخن ره دُر باتمه از عشق علی محشر جه مِن آزادمه

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۶۷۶.