رضا خراتی اتا کجوری شاعر بی‌یه که خرات مله آدم بی‌یه. وه تَوِری جا شعر گته. ونه اشعار امیر پازواری واری امیری سبک ِپه‌روو هسته و اینتی که گننه باسواد آدم دی نیّه و قاجارون دوره زندگی کارده.

رضا خراتی
شخصی معلومات
حرفه
رضا گنه مِن شاعر خراتمه امر الهی شاگرد ِبی‌استادمه
الحمدالله سخن ره دُر باتمه از عشق علی محشر جه مِن آزادمه

منابع دچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۶۷۶.