اصلی منوی ِوا هاکردن
ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که سرد جنگ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
سرد جنگ اینتا رج اصلی نوشتار هسّه.