هنتا ۲۶ ژوئیه جنبش ِپرچم، کوبای پرچم حیساب وونه.

۲۶ ژوئیه جنبش (Movimiento۲۶ Julio;M-26-7) اتا سازمان بی‌یه که ونه رهبری ره فیدل کاسترو داشته. این سازمان فلوخنسی با تیستا کوبای دیکتاتور ره سال ۱۹۵۹ کار سَر جه رَم هاکرده.

منابعدچی‌ین