۲۶ ژوئیه جنبش (Movimiento۲۶ Julio;M-26-7) اتا سازمان بی‌یه که ونه رهبری ره فیدل کاسترو داشته. این سازمان فلوخنسی با تیستا کوبای دیکتاتور ره سال ۱۹۵۹ کار سَر جه رَم هاکرده.

هنتا ۲۶ ژوئیه جنبش ِپرچم، کوبای پرچم حیساب وونه.

منابع دچی‌ین