ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که اساره‌شناسی خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
Science.jpg

جیر رج‌ئون

اینتا ۴ زیررج اینتا رج ره دایننه؛ اینتا رج در کل حاوی ۴ زیررج هسه.

ز

ف

ن

"اساره‌شناسی" ره دله صفحه‌ئون

ای ۸ ئون، ۸ جه اینجه دَرنه.