رئا (به یونانی: Ῥέα) اتا از خدائون خورشید یونان باستون بئه. وه گایا و اورانوس وچه بی‌یه. وه خاخر و زنای کرونوس بی‌یه و دمتر، هادس، هرا، پوزئیدون و زئوس مار هم بی‌یه. وه اغلب بین دِ شیر و یا سوار بر ارابه‌ای که توسط شیرها دکشی‌یه وونّه توصیف وانه.

Rhea MKL1888.png

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که رئا خَوری دَره ره پیدا هاکنین.