گایا بنشنه اینان نوم بائه:

  1. گایا خدائون اساطیری آفرینش جا یونان دله و ایزدبانوی بنه هسته.
  2. گایا امپراتوری كه كره دله دیه
  3. گایا دهستونی بارسلونای اوستان دله اسپانیا سر هسته.
  4. گایا شهری ایالت بیهار کشور هند جا هسته.