کلمه المسیح الدجال (عربی دله به معنی مسیح دروغی) ۴۰۰ سال پیش از ایسلام ترجمه Mšīḥā Daggālā وسّه سریانی به عربی استفاده بیی‌یه. که معادل یونانی وه antichristos و معادل فارسی وه ضدمسیح هسته. موضوع دجال و موبارزه وه با دولت حقه پایون جهون دله منابع مسیحی و ایسلامی دله دره با این فرق که بعضی رهبر جبهه حق ره عیسی و بعضی مهدی دونه. هر چن بر اساس روایات ایسلام و مسیحیت، هر دِتا ، از بین برنده دجال ره عیسی دونه و نا مهدی.

منبع دچی‌ین