;" |
خر

وضعیت بقا
Domesticated
;" | طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: حیوون
چله: رسن‌دارون
رده: پستاندارون
راسته: ات‌سمون
خانواده: اسب‌مونائون
سرده: Equus
زیرسرده: Asinus
گونه: E. africanus
زیرگونه‌: E. africanus asinus
نام سه‌جمله‌ای
Equus africanus asinus
L.، ۱۷۵۸

خر یا اُلاغ (علمی نوم: Equus africanus asinus) اتا حیوونی هسته که چارپائون ِچلّه دله دره. این حیوون اهلی‌ئه و بارکشی وسّه استفاده وانه.

نگارخنهدچی‌ین

پانویسدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که خر خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

منابعدچی‌ین