جیش المهدی اتا شیعی شبه نظامی گروه هسته که ۲۰۰۳ تاوسّون دله اتا جوون ملّا بنوم مقتدی صدر بساته. این جنبش سال ۲۰۰۶ شص هزار نفر عضو داشته. این گروه عراق جنگ دله آمریکای دیم‌به‌دیم هرسّائه.

وشون پرچم

پیوند به بیروندچی‌ین