جون جان ساکورایی(۱۹۳۳-۱۹۸۲) جاپونی فیزیکدون بی‌یه که سال ۱۹۳۳ توکیو دله دنیا بیمو. سال ۱۹۶۰ دله همون گدر که دکترای دانشجو بیّه، نظریه V-A (نیروهای قوی) ره شه کشف هکرده. ونه کتاب «مکانیک کوانتمی مدرن» متن درسی مکانیک کوانتمی تحصیلات تکمیلی هسِّه. وه پیش از تموم هکردن اینتا کتاب بمرده و جان اس بل و سان فوتوان ونه زنا همراهی ونه یادداشت‌های جا، اینتا کتاب ره تالیف هکردنه.

منابعدچی‌ین

  • J. J. Sakurai, "modern quantum mechanics" , Benjamin/Cummings, 1985