جنوبی یخ بزه اوقیانوس گتی ۲۰ ملیون کیلومتر مربع هسه.ونه او هم مثلشمالی یخ بزه اوقیانوس او ویشتر زمون ها یخ بزو.وه جنوب قطب پلی دره.دریائونی که ونه او جا هسنه:آموندسن،روس ودل هسنه.دریا مونائونی که ونه او جا هسنه:مارگریت،فار،سالزبرگر هسنه.