شمالی یخ بزه اوقیانوس گتی ۱۵ ملیون کیلومتر مربع هسه.ویشتر زمون‌ها ونه او یخ دوسه. وهشمال قطب پلی دره.دریائونی که ونه او جا هسنه:لاپتف،اسبه،بارنتز،لینکلن وبوفورت هسنه.اینتا اوقیانوسبرینگ تنگه جاگت اوقیانوس جا وصل هسه.وه گرینلند دریا جا اطلس اوقیانوس جا راه دارنه.