دریامونا قسمتی از دریو هسته که خشکی دله جلو بورد بوئه. فارسی دله وه ره گنّه خلیج.

اینتا اتا دریامونا به ایسم پارس هسته که همونتی بائوتمه وینی که عومان دریای ایضافه هسته.