جنوبی جورجیا و جنوبی ساندویچ

(جنوبی جورجیا جه بموئه)

مختصات: غربی′۴۵°۳۶ جنوبی′۱۵°۵۴ / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۵۴٫۲۵شومالی / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;۵۴٫۲۵

جزایر جنوبی جورجیا و جنوبی ساندویچ که ۱۷۷۵ جیمز کوک وشون ره کشف هاکرده و به افتخار جرج سوم، انگلستون شاء، و جان مونتاگو وشون ره اینتی اسم بی‌یشته.

ونه نقشه

منبعدچی‌ین

http://en.wikipedia.org/wiki/South_Georgia_and_the_South_Sandwich_Islands