جفت‌گیری اتا جنسی عمل حیوونون دله وچه بزائن وسّه هسته. جفت‌گيری اتتی جنسی توليد مثلی عمل حساب وانه.

کورماز جفتگیری

این روش بگائستن ِسر، نرِ گامت، ماده‌ی گامت جه ترکیب وانه و اولیه سلول ره درس کانده.

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که جفت گیری خَوری دَره ره پیدا هاکنین.