;" |
کنگلی

اتا زنبور عسل گرده جمع هکردن گدر
;" | طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانورون
چله: بندپه ئون
رده: حشرات
راسته: پرده‌بالون
زیرراسته: آپوکریتا

کنگلی به فارسی زنبور بونه.اتا حشره ی نوم هسِّه که گونه های مختلفی دارنه.ونه مهمترین صفت نیش بزوئن هسِّه.البته نوع عسل ساج هم دره که وره عسل مغِز هم گننه.بیشتر کنگلی ها زندگی اجتماعی دارننه. وشون گروههای منظم دله زندگی کنِّنه . عسل مغِز اتا نوع کنگلی هسِّه که اجتماعی زندگی کنِّه.