تسخینوالی (گرجی جه: ცხინვალი) یا چربا (سیریلیک خط جه: Цхинвал) اتا شهر نوم هسته که گورجستون دله دره و جنوبی اوستیای خودمختار منطقه دله قرار دانّه و ونه جمعیت ره ۲۰۰۹ سرشماری گادِر ۳٬۵۰۰ نفر اعلام هاکرد بینه.

«گرجستون-اوستیای جنگ» ِبمرده‌ئون ِیادبود

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که تسخینوالی خَوری دَره ره پیدا هاکنین.