اصلی منوی ِوا هاکردن
تروریستی عملیاتون نقشه سال 2016 دله

تِروریسم هرتی عمل یا تهدیدی که بترسنی‌ین یا مردِم، حکومت یا گروه‌ئون و سیاسی شخصیتون ِآسیب بزوئن سه بائه ره گانّه.

منابعدچی‌ین