تِروریسم هرتی عمل یا تهدیدی که بترسنی‌ین یا مردِم، حکومت یا گروه‌ئون و سیاسی شخصیتون ِآسیب بزوئن سه بائه ره گانّه.

تروریستی عملیاتون نقشه سال 2016 دله

منابع دچی‌ین