بودا لقبی هسته که بودایی‌ئون به هر کسی که به «روشنی» (بودهی) برسی‌بوئه، گانّه. ولی ویشته منظور از بودا همون سیذارتا گوتاما بودا، هسته که بودایی مذهب ره بساته. بودا یعنی بیداربَیی یا ات‌تی معنی دیگه جه، کسی که روشنی جه برسی‌بو. به باور بوداییون، خله از آدمون بتونّه «بودایی مقوم» جه برسن.

بودای موجستمه، چین دله.

منابع دچی‌ین