دین ایزدی یا فراطبیعی موضوعات ره باور داشتن هسه که ایمان ره مبتنی هسه و پرستش ره سبب بونه . خداوند قران دله گنه که : ان الدین عندالله الاسلام .