اوچلیک

طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانورون
چله: رسن‌دارون
رده: پرنده‌ئون
زیررده: Neornithes
فُرورده: Neoaves
راسته: سلیم‌مونائون
زیرراسته: Scolopaci
خانواده: اوچلیکیون
Vigors, ۱۸۲۵ (میلادی)

اوچلیک یا ئوچلیک ات‌جور پرنده هسته که نسبتاً اجتماعی هسته و بعضی جائون بتونده گلّه‌یی زندگی هاکنه. ونه نَر و ما فرق نَکانّه. ونه نوم ع.پاشایی ِنظر جه «پچوک ِئو» معنی ره دِنه و مازرونی نوم سَر جه ونه فارسی معادل ره بِساتنه که البته ونه فارسی‌سازی اشتباه انجام بَیّه.[۱]

نگارسرهدچی‌ین

پانویسدچی‌ین