اوچلیک

طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانورون
چله: رسن‌دارون
رده: پرنده‌ئون
زیررده: Neornithes
فُرورده: Neoaves
راسته: سلیم‌مونائون
زیرراسته: Scolopaci
خانواده: اوچلیکیون
Vigors, ۱۸۲۵ (میلادی)

اوچلیک یا ئوچلیک ات‌جور پرنده هسته که نسبتاً اجتماعی هسته و بعضی جائون بتونده گلّه‌یی زندگی هاکنه. ونه نَر و ما فرق نَکانّه. ونه نوم ع.پاشایی ِنظر جه «پچوک ِئو» معنی ره دِنه و مازرونی نوم سَر جه ونه فارسی معادل ره بِساتنه که البته ونه فارسی‌سازی اشتباه انجام بَیّه.[۱]

نگارخنهدچی‌ین

اوچِلیک به معنای فرزند یا بچه آب می باشد .در زبان عبری چِلیک به معنای کودک یا بچه است

پانویسدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که اوچلیک خَوری دَره ره پیدا هاکنین.