عسکری پاشایی که وه ره ع. پاشایی نوم جه اِشناسِنّه اتا مازرونی نویسنده، مترجم، شاعر هسته. ونه راستی نوم سیاوش هسته و وه ره ادبیات سَره ع. جه اِشناسِنّه.[۱]

ع.پاشایی
شخصی معلومات
ملیت
حرفه
مترجم (fa) ترجمه ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین

ونه کتابون جه اینان هستنه:

بن نوشت دچی‌ین

منابع دچی‌ین