عسکری پاشایی که وه ره ع. پاشایی نوم جه اِشناسِنّه اتا مازرونی نویسنده، مترجم، شاعر هسته. ونه راستی نوم سیاوش هسته و وه ره ادبیات سَره ع. جه اِشناسِنّه.[۱]

ونه کتابون جه اینان هستنه:

پی‌نوشتدچی‌ین

منابعدچی‌ین