اوب اتا درکا هسه روسیه دله که ونه شرق ور دره. ایتا درکا آلتایی کوهون جا سرچشمه گیرنه و ونه درازی ۴۳۵۰ کیلومتر هسه. اوب درکا کارا دریا ره ریزنه.

اوب
روخنه  مقدار دچی‌ین (P31) ویکی دیتا دله
  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

قاره آسیا  مقدار دچی‌ین (P30) ویکی دیتا دله
کشور روسیه  مقدار دچی‌ین (P17) ویکی دیتا دله
اداری منطقه خانتی-مانسی شه‌گردون اوکروگ  مقدار دچی‌ین (P131) ویکی دیتا دله
سرعت 12492 متر مکعب بر ثانیه  مقدار دچی‌ین (P2225) ویکی دیتا دله
سطحی ئو گتی 2990000 کیلومتر مربع  مقدار دچی‌ین (P2053) ویکی دیتا دله
طول 3650 کیلومتر  مقدار دچی‌ین (P2043) ویکی دیتا دله
مقصد کارا دریامونا  مقدار دچی‌ین (P403) ویکی دیتا دله
حوضه گتی 2990000 کیلومتر مربع  مقدار دچی‌ین (P2053) ویکی دیتا دله
Map

منابع دچی‌ین