شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: رقه (گجگجی بیری).

الرقه (به عربی: الرقة) اتا شهر نوم هسته که کویت دله دره. اینتا شهر احمدی استان دله هسته و ونه جمعیت ۲۷٫۶۷۱ نفر هسته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین