مختصات: ‏۳٫۱۹″ ۳۶′ ۴۴°شرقی ‏۴۸٫۵۸″ ۲′ ۳۴°شمالی / ۴۴٫۶۰۰۸۸۶۱غرب ۳۴٫۰۴۶۸۲۷۸جنوب / −۴۴٫۶۰۰۸۸۶۱;−۳۴٫۰۴۶۸۲۷۸

اشرِف ِقرارگاه، اتا نظامی پایگاه متعلق به سازمان مجاهدون خلق ایران هسته، که شومال خالص و فاصله ۱۰۰ کیلومتری بغداد و ۸۰ کیلومتری سامون ایران شرق عراق دله قرار بیته. اعضا و هوادارون سازمان مجاهدون و برخی از ساکنای قرارگاه اشرف، از وه به عنوان شهر اشرف یاد کانّه. قرارگاه اشرف سال ۱۳۶۵ خورشیدی، و پس از دکشی‌بیّن مرکز اصلی سازمان مجاهدون خلق ایران به عراق تأسیس بیّه.

شیر ِدر ِاشرف

اسم بی‌یشتندچی‌ین

اسم پایگاه نظامی اشرف، به یاد اشرف رجوی، همسر اول مسعود رجوی، رهبر کنونی این سازمان و سیاسی زندانیون دوران حکومت پهلوی اسم بَیی‌ته بیّه که سال ۱۳۵۷ به همراه آخرین دسته سیاسی زندانیون اوین زندون جه آزاد بینه و تاریخ ۱۹بهمن ۱۳۶۰ به همراه موسی خیابونی دومین نفر مجاهدون شرایطی که وشون محل سکونت زعفرانیه دله، تهران توسط نیروئون سپاه پاسدارون مورد حمله قرار بَیته، بکوشته بینه.

پانویسدچی‌ین

بیرون بگردستندچی‌ین