اسدالله یمین اسفندیاری که وه ره حاج یمین‌الممالک گاتنه، اتا معروف ِسیاستمدار بی‌یه. وه چلاویون ِخاندان ِزک و زا جه بی‌یه. یمین الممالک سال ۱۳۰۶ دنیا بموئه، وه سن‌لویی مدرسه و دارالفنون دله درس بخوندسته و بعد دولتی پستون ِدله کار بَییته و ات‌گادِر سفیر و وزیری په، مازرون ِاستاندار بگردسته و بابل ِنماینده بیّه.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۳۶.