کیا‎ئون‎چلاوی خاندون روقبای همشکی ِتبار ِکیائون‌جلال بینه. همینتا وسّه وختی فخرالدوله حسن ، کیخسروریکا(آخرین شاء باوندیون) جلال‎ئون جه دپیته ئو کیاجلال ، احمدجلال ِریکا ره بکوشته ؛ چلاوی‌ئون جه همدست بیّه. ولی جلالی‌ئون اینتا باوندی شاء ره سنه ۷۵۰هـ.ق. از بین بوردنه.

گت مردمونی که وشون تبار دله دَینه دچی‌ین

  1. اسکندر شیخی بن افراسیاب : حاکم آمل(۷۸۵-۸۰۵).
  2. لهراسب بن حسین بن اسکندر : حاکم طالقان(۸۸۰).
  3. امیرحسین‎کیا بن علی بن لهراسب : ات تیکه از رستمدار ره داشته ئو سنه۹۰۹هجری شا اسماعیل ابّل دست تسلیم بیّه.