استفان پنجم (انگلیسی جه: Stephen VI) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۸۸۵ تا ۱۴ سپتامبر ۸۹۱ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Stephen IV (V).jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین