ارویه دریاچه اتا از دریاچه‌ئون ایران هسته که ونه غربی‌شومال سر کته و ایران ِگت‌ترین دریاچه‌ها حساب وانه که ونه خاک دله کته. چن سالی‌یه که وه کم‌کم دره خاشک وانه و ونه ئو کم وانه. وه اولا یتّا نمکی دریاچه بی‌یه.

Orumana sea.jpg