مازرون دریا گت‌ترین دریاچهئه که وه ره همینسه دریا گانّه.

دریاچه اتا پچوک دریو هسته که همه وَر جه خاشکی جه راه دانّه. مازرون دریاچه دنیای گت‌ترین دریاچه هسته. ویشته دریاچه‌ئون شمالی نیم‌کره دله درنه و ات‌خله وشون جه کانادا دله هستنه.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

  • فارسی ویکی‌پدیا

شابلون:گت دریاچه‌ئون