اردکان یا اردکون ئه‏تا شاهر ئیران ره یزد ئوستان ده‏له داره.

مردموندچی‌ین