مختصات: ‏۵۷″ ۲۶′ ۶۲°غربی ‏۴۳″ ۵۶′ ۵°شمالی / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۵٫۹۴۵۲۸جنوب / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;-۵٫۹۴۵۲۸

آنجل (به ایسپانیولی: Salto Ángel) اتا ئوشار نوم هسه که ونزوئلا دله دره. اینتا ئوشار بلننی 979 هسه. وه شه نوم ره جیمی آنجل اتا خلبون که اینتا ئوشار دله ونه بالون سقوط هکرده جا بیته. وه ره فرشته هم گننه.

آنجل
Salto angel.jpg
ارتفاع کلی ۹۷۹ m (۳٬۲۱۲ ft)
طولانی‌ترین ریزشگاه ۸۰۷ m (۲٬۶۴۸ ft)
سراسرنمایی از آبشار آنجل

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که آنجل خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که آنجل خَوری دَره ره پیدا هاکنین.