آذری اتا زوون هاسه که باستانِ دوران دله آذربایجان دله رواج داشته. این زوون تاتی ره موندسته ولی اسا بمرده زوون هسه.

آذری (قدیمی زوون)
خط عربی الفبا  [دیگر زوون‌ها]Q8196‏Check for unknown parameters  مقدار دچی‌ین (P282) ویکی دیتا دله
خانواده هندو-اروپایی زوونون ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین

بن‌بنویشت دچی‌ین