تیر
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
هجری شمسی تقویم
نوروز ما
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
تبری تقویم

۱۰ تیر هجری شمسی، مساوی ۸ نوروز ما تبری تقویم.

دکته کاروندچی‌ین

بزابئی یوندچی‌ین

  • اسکندر ژوئیهٔ (هشتوم نوروز ما یا هشتوم فردینه ما) ۳۵۶ ق.م شهر پِلا دله دنیا بیموئه.

بمردوندچی‌ین