اصلی منوی ِوا هاکردن

دکته کاروندچی‌ین

بزابئی یوندچی‌ین

  • اسکندر ژوئیهٔ (هشتوم نوروز ما یا هشتوم فردینه ما) ۳۵۶ ق.م شهر پِلا دله دنیا بیموئه.

بمردوندچی‌ین